طراحی ارتباطات

مدیریت طراحی، به منزله بیان صریح یا ضمنی ارزش‌های سازمان به واسطه طراحی ارتباطات است. مدیریت طراحی، مشارکت‌های فردی را در بیان و تفسیر اهداف تجاری سازمان افزایش می‌دهد. مدیریت طراحی، صرفاً یک واحد اداری یا یک نقش سرپرستی نیست، بلکه یک منبع استراتژیک و راهبردی و نوعی فرایند سازماندهی هدفمند است. سازمان‌هایی که در فرهنگ خود مدیریت طراحی را به عنوان فعالیتی مستمر و اصلاح‌کننده به کار می‌گیرند، به سادگی از چالش‌های رقابتی و تغییرات فرهنگی و فنی بازار جان سالم به در می‌برند، این در حالی است که در این شرایط سازمان‌های واکنشی کاملاً فلج می‌شوند.مدیریت طراحی، به منزله بیان صریح یا ضمنی ارزش‌های سازمان به واسطه طراحی ارتباطات است. مدیریت طراحی، مشارکت‌های فردی را در بیان و تفسیر اهداف تجاری سازمان افزایش می‌دهد. مدیریت طراحی، صرفاً یک واحد اداری یا یک نقش سرپرستی نیست، بلکه یک منبع استراتژیک و راهبردی و نوعی فرایند سازماندهی هدفمند است. سازمان‌هایی که در فرهنگ خود مدیریت طراحی را به عنوان فعالیتی مستمر و اصلاح‌کننده به کار می‌گیرند، به سادگی از چالش‌های رقابتی و تغییرات فرهنگی و فنی بازار جان سالم به در می‌برند، این در حالی است که در این شرایط سازمان‌های واکنشی کاملاً فلج می‌شوند.


خرداد 1402